Pompelini_7 (2)

Organy Króla Pompiliusza

Yuliia Andriichuk i Patryk Lichota

Organy króla Pompiliusza (2019)

 

Król Pompiliusz rządził pradawną polską krainą. W swym królestwie wybudował niewielką komnatę, w której znajdował się instrument służący nie tylko do wydawania niezwykłych i tajemniczych dźwięków, ale też do odstraszania myszy i nietoperzy (czyli według niego latających myszy), których panicznie się bał. Miechy do tego przedziwnego instrumentu pompują ponoć kalikanci, ludzie-ryby znad podziemnego jeziora, którego echa skrycie rozbrzmiewają w głosie piszczałek. Organy pomógł skonstruować nadworny, siwowłosy wróż, który stroił je wsłuchując się w popiskiwania i dyszenia gryzoni, odkrywając muzyczne i magiczne właściwości rezonującego szkła.

Jeśli Ty także boisz się małych gryzoni lub po prostu chcesz skomponować własny utwór, składający się z niesamowitych dźwięków, możesz zagrać na „Organach Króla Pompiliusza”. Jest to instrument zbudowany z kilkunastu butelek, umocowanych na specjalnych metalowych poręczach. Czy wiesz, że szklane butelki również mogą wydawać dźwięki, kiedy się w nie dmuchnie? Tym razem nie musisz używać siły swoich płuc. Powietrze do butelek wprowadzi ukryte urządzenie, dmuchające powietrze – wystarczy, że przesuniesz gumową rurkę ze świecącą diodą po metalowych szynach. Czy słyszysz wydobywającą się z instrumentu muzykę? Zwróć uwagę również na to, że podczas grania instrument wytwarza także światło, odbijające się na błyszczących ścianach.

Praca była prezentowana w ramach wystawy Brzuchomówca i milczące obrazy | interaktywna wystawa dla dzieci w Galerii Labirynt w Lublinie, kurator: Agata Sztorc

 

 

 

Yuliia Andriichuk and Patryk Lichota
“Organ of King Pompilius”

2019

King Pompilius ruled an ancient Polish land. In his kingdom, he built a small chamber.
In the chamber there was an instrument used not only to make unusual and mysterious sounds, but also to deter the greatest fear of the king– mice and bats (or flying mice, as he called them). Bellows of this strange instrument are supposedly pumped by organ-blowers, fish-people originating from an underground lake whose echoes secretly ring in the voice of the pipes.
The court grey-haired wizard helped to construct the organ. He tuned the instrument listening to the squeaking and panting of rodents, revealing the musical and magical properties of the resonant glass.

If you are also afraid of small rodents or just want to compose your own song consisting
of amazing sounds, you can play the “Organ of King Pompilius”. It is an instrument built of around dozen bottles attached to special metal handrails. Did you know that glass bottles can also make sounds when you blow across their tops? This time you do not have to use your lungs. A hidden device that blows the air is pumping it inside the bottles – all you need to do is move the rubber tube with the glowing diode on the metal rails. Do you hear music coming out of the instrument? Please also pay attention to one important fact. While playing, the instrument produces light reflecting on the shiny walls.

 

 

 

Юлія Андрійчук і Патрик Ліхота
«Оргáн короля Помпілія»
2019

 

Король Помпілій правив прадавнім польським краєм. У своєму королівстві він побудував невеличку залу, в якій стояв інструмент, що служив не тільки для творення незвичних і таємничих звуків, але й для відлякування мишей і кажанів (з його перспективи — літаючих мишей), яких він панічно боявся. Міхи цього напрочуд дивного інструмента нібито надувають калканти, люди-риби з підземного озера, луна від якого потаємно звучить у голосі його труб. Орган допоміг сконструювати придворний сивочолий маг, який налаштовував його, вслухаючись у писки й дихання гризунів, відкриваючи музичні й магічні властивості резонуючого скла.

 

Якщо ти також боїшся маленьких гризунів чи просто хочеш написати власний твір, що складатиметься з неймовірних звуків, то можеш зіграти на «Органі короля Помпілія».
Це інструмент, збудований з кількох десятків пляшок, прикріплених на спеціальних металевих перилах. Ти знаєш, що скляні пляшки також можуть видавати звуки, якщо у них дмухнути? Але тут не треба використовувати силу своїх легень. Повітря у пляшки надходить завдяки прихованому пристрою, що дмухає повітря
— можна просто посунути гумову трубочку зі світлодіодом по металевих рейках. Чуєш музику, яку видає інструмент? Зверни увагу, що під час гри інструмент також продукує світло, що відбивається на блискучих стінах.